ឯកសារគតិយុត្តិ
  • Home
  • ឯកសារគតិយុត្តិ

ឯកសារគតិយុត្តិ

ល.រ លិខិតលេខ /របស់ស្ថាប័ន កាលបរិច្ឆេទ ចំណងជើង ឯកសារ
គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពីការអភីវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ២០២៣-២០២៨

-pdf-ភាសាខ្មែរ

-pdf-ភាសាអង់គ្លេស

១៣ អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

pdf-ភាសាខ្មែរ

០២៩ ឧវបន សសរ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

pdf-ភាសាខ្មែរ

១៨៤១២ អពដ

របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ ចំពោះសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

pdf-ភាសាខ្មែរ