សិក្ខាសាលារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ត្រីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានបាន និងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ជូនមន្ត្រី និងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

 

ខាងក្រោម ជាឈ្មោះ និងតំណរទៅសិក្ខាសាលាដែលបានវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍និងកំពុងរៀបចំ៖

- សិក្ខាសាលាស្តីពី "Understanding of Pesticide Residue Analysis in Agricultural Products” & “Pesticide Residues Analysis by Gas Chromatography (GC) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) at STINL” ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "Alternative Binders to Portland Cement: Characterization, Properties & Challenges" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "The Toxicity and Toxin Profiles of Serveral Aquatic Animals from Cambodia" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "Fundamentals Of Survey Data Collection Process For Policy Research" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "The Inevitability Of Robotics AI" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "Introduction to Department of Technology Research and Development & STI Research and Development" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "Co-treatment of Fecal Sludge (FS)/Septage in Sewage Treatment Plant" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "How to write a project Proposal and How to use Ms. Project to Project Management" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "The Macroeconomics of Technological Innovation" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ

-សិក្ខាសាលាស្តីពី "Roles of a Technical University in High-Tech Startup Ecosystem" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១ ។​ សូមចុចលើតំណដើម្បីទទួលបានឯកសារ