សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីទិវាមាត្រាសាស្ត្រពិភពលោកក្រោមប្រធានបទរង្វាស់រង្វាល់សម្រាប់សុខភាព

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីទិវាមាត្រាសាស្ត្រពិភពលោកក្រោមប្រធានបទរង្វាស់រង្វាល់សម្រាប់សុខភាព