សេចក្តីជូនដំណឹងជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមដេញថ្លៃនៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ:ជួយការពារទឹកបាត់បង់

សេចក្តីជូនដំណឹងជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមដេញថ្លៃនៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ:ជួយការពារទឹកបាត់បង់

អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទីប្រជុំជន  ក្រោមហិរញប្បទានឥណទានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) និង  បដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល  មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ:ជួយការពារការបាត់បង់ទឹក(Non Revenue Water) -G5 ។

ក្រុមហ៊ុនឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនេះ  គឺ  ក្រុមហ៊ុន  Taing Cheng Oing Co.,LTD . (សូមជូនភ្ជាប់នូវលិខិតប្រកាសព័ត៌មាន)